Vzhled stránek:
EN CZ
 Komunální čistírny odpadních vod Stainless Cleaner

Společnost Metal-Management provádí kompletní dodávku (návrh, zpracování projektu, výroba, montáž, servis a konzultační činnost) technologických zařízení pro výstavbu, rekonstrukce a intenzifikace komunálních čistíren odpadních vod včetně jejich příslušenství (česle, nátokové koše, stavítka, zařízení na strojní těžení štěrku a písku, zvedací zařízení atd.).

Technologie čištění odpadních vod

Funkce biologického čištění ČOV Stainless Cleaner je založena na aktivačním principu s využitím jemnobublinné aerace. Aktivace je navržena jako nízkozatížený systém s vysokou hodnotou stáří kalu a aerobní stabilizací kalu.

Výhody ČOV Stainless Cleaner

 • široké použití

 • vysoká účinnost čištění

  Dosahovaná kvalita vyčištěných odpadních vod umožňuje jejich bezproblémové vypouštění do vod povrchových.

 • flexibilita provozu

  ČOV může pracovat v režimu 20 až 120 %, lze zapracovat i při postupném napojování jednotlivých zdrojů odpadních vod. Při dvou linkovém technologickém provedení lze ČOV provozovat i při značně kolísavé zátěži a navíc při poruše technologie jedné linky je možno odpadní vody čistit po nezbytně nutnou dobu na lince druhé a nedojde k vypouštění nevyčištěných odpadních vod do recipientu.

 • tichý provoz bez zápachu

 • nízké provozní náklady

  Kompaktní uspořádání ČOV snižuje hydraulické ztráty a spotřebu elektrické energie.

 • nižší tvorba kalu, jeho další využití

  Aerobně stabilizovaný kal je dobře manipulovatelný, dále se nerozkládá a nezpůsobuje senzorické závady. Kal je bez obsahu škodlivých cizorodých látek – lze předpokládat jeho likvidaci kompostováním.

 • jednoduchá obsluha a údržba

 • bezpečnost provozu

 • nízké nároky na plochu, snadné umístění

  Biologický reaktor je vybudován jako kompaktní celek rozdělený příčkami na jednotlivé funkční prostory vzájemně propojené do cirkulačního okruhu, min. rozměry reaktoru umožňují jeho zastřešení.

 • snadné a rychlé zaškolení obsluhy

  Dodržování provozního řádu umožňuje optimalizovat obsluhu, minimalizovat údržbu a předejít provozním problémům.

 • možnost vestavby do stávajících septiků či jímek

  Stávající septiky či jímky lze v případě jejich vodotěsnosti využít jako nádrže pro montáž technologických vestaveb.

 • možnost rekonstrukcí a intenzifikací stávajících ČOV

  Jednoduchost technologie a velmi dobré výsledky čištění odpadních vod umožňují výhodně rekonstruovat stávající systémy čištění a intenzifikovat jejich provoz z hlediska ekonomického i ekologického.

Jednotlivé fáze čištění odpadních vod - jedno linková technologie:

Schéma - jedno linková
Schéma ČOV Stainless Cleaner - jedno linková technologie
 • PS01 - čerpací stanice s nátokovým košem

 • PS02 - jemné mechanické předčištění

 • PS03 - biologické čištění - denitrifikace

 • PS04 - biologické čištění - aerace-nitrifikace

 • PS05 - biologické čištění - separace

 • PS06 - dmychárna

 • PS07 - kalové hospodářství - aerobní stabilizace kalu

 • PS08 - kalové hospodářství - odvodnění kalu

 • PS09 - třetí stupeň čištění - dezinfekce

 • PS10 - měření a regulace

Jednotlivé fáze čištění odpadních vod - dvou linková technologie:

Schéma - dvoulinková
Schéma ČOV Stainless Cleaner - dvou linková technologie
 • PS01 - hrubé mechanické předčištění

 • PS02 - čerpací stanice

 • PS03 - jemné mechanické předčištění

 • PS04 - biologické čištění - denitrifikace

 • PS05 - biologické čištění - aerace-nitrifikace

 • PS06 - biologické čištění - separace

 • PS07 - dmychárna

 • PS08 - kalové hospodářství - aerobní stabilizace kalu

 • PS09 - kalové hospodářství - odvodnění kalu

 • PS10 - třetí stupeň čištění - dezinfekce

 • PS11 - využití vyčištěné vody pro provozní účely

 • PS12 - měření a regulace