Vzhled stránek:
EN CZ
 Balené čistírny odpadních vod Stainless Cleaner SC 75 - 150

Vysoce kvalitní a cenově dostupné nerezové balené čistírny odpadních vod pro 75 - 150 ekvivalentních obyvatel

Balené čistírny odpadních vod (zkráceně ČOV) jsou optimálním řešením v těch lokalitách, kde není vybudována obecní splašková kanalizace, neboť v porovnání s náklady na vývoz jímek na odpadní vodu, jsou provozní náklady balené čistírny odpadních vod zanedbatelné. Vyčištěnou vodu z balené ČOV lze vypouštět přímo do vodoteče.

Balené čistírny odpadních vod Stainless Cleaner se vyznačují:

  • vysokou účinností čištění odpadních vod (cca 90 - 98 %)
  • nízkými provozními náklady
  • tichým provozem bez zápachu
  • vysokou spolehlivostí provozu při minimální údržbě
  • vysokou životností
  • precizním provedením

Použití

Čistírny odpadních vod Stainless Cleaner typ SC 75, SC 100 a SC 150 jsou určeny pro čištění splaškových vod z bytových domů, provozoven, penzionů, restaurací, hotelů, částí obcí, mobilních pracovišť apod. Umožňují čištění odpadních vod ze sociálních zařízení, koupelen, automatických praček, myček na nádobí atd..

Popis technologie čištění odpadní vody

Čištění odpadních vod probíhá biologickým způsobem. Mikroorganismy potřebné pro proces čištění se v čistírně samy přirozeně nakultivují. Splašky představují pro mikroorganismy živiny a díky tomu, že je do čistírny přiváděn vzduch z dmychadla, mají mikroorganismy v ČOV optimální podmínky pro život a samy se zde množí. Od uvedení ČOV do provozu trvá zhruba 3 až 8 týdnů, než se mikroorganismy namnoží na potřebnou populaci. U větších čistíren se tento proces urychluje očkováním kalem z nějaké jiné dobře fungující ČOV.

Veškerá odpadní voda z domácnosti (tj. voda z WC, kychyně, pračky, myčky, vany, sprchy) nejprve natéká do prostoru mechanického předčištění – provzdušňovaného perforovaného nátokového koše. Nátokový koš slouží k zachycení hrubých nerozložitelných nečistot, např. pokud by se omylem do odpadu dostal např. hadr nebo nějaký plastový předmět, ovšem díky tomu, že je nátokový koš provzdušňovaný, tak v něm dochází na ostrých hranách otvorů k intenzivnímu rozrušování zachycených nečistot a veškerý odpad z WC včetně toaletního papíru se v něm rozloží a projde přes otvory do další části ČOV.

Mechanicky předčištěná odpadní voda natéká do hydraulicky míchaného prostoru denitrifikace, kde dochází k odstranění dusíkatého znečištění. Z denitrifikace natéká odpadní voda do provzdušňovaného prostoru aktivace. V aktivační nádrži dochází k odstranění organického znečištění a k nitrifikaci amoniakálního dusíku. Směs aktivovaného kalu a vyčištěné vody dále natéká do vertikální dosazovací nádrže, kde se vyčištěná voda odděluje od aktivovaného kalu. Vyčištěná voda odtéká přes pilovitý přeliv do odtokového potrubí. Kal, který se usazuje na dně dosazovací nádrže je odsáván recirkulačním hydropneumatickým čerpadlem (mamutkou) zpět do denitrifikace.

K zajištění provzdušňování aktivace, k recirkulaci kalu, míchání denitrifikace a provzdušňování nátokového koše slouží dmychadlo, které může být umístěno např. v technické místnosti, nerezovém, zděném či dřevěném přístřešku. Chod dmychadla je řízen pomocí spínacích hodin.

Materiálové provedení

Čistírny odpadních vod SC 75 – SC 150 jsou vyráběny z prvotřídní korozivzdorné austenitické chrom-nikl-molybdenové oceli - jakost 1.4571 (AISI 316Ti, ČSN 17 348) nebo 1.4404 (AISI 316L, ČSN 17 349), která se pro svoji extrémní korozní odolnost využívá zejména v chemickém průmyslu. Z pohledu využití tohoto materiálu na čistírny odpadních vod je třeba kromě korozní odolnosti vyzvednout i jeho značnou mechanickou odolnost a schopnost bez problémů odolávat i jakkoliv vysokým mrazům. Použitím tohoto výjimečného materiálu je dosaženo vysoké životnosti výrobku.

Konstrukční řešení

Čistírny odpadních vod SC 75 – SC 150 jsou navrženy tak, aby bylo dosaženo maximální účinnosti čištění, spolehlivosti provozu, jednoduchosti obsluhy, úspornosti a minimální údržby. Tyto charakteristiky jsou docíleny díky optimálnímu uspořádání, tvaru a velikosti jednotlivých technologických částí ČOV, dále díky dostatečnému dimenzování vnitřních technologických prvků (hydropneumatická čerpadla, rozvody vzduchu) a v neposlední řadě díky tomu, že okysličování a veškeré mechanické pochody v čistírně (recirkulace, míchání) zabezpečuje vzduch, jehož zdrojem je dmychadlo. Balené ČOV Stainless Cleaner tedy neobsahují žádné mechanické rotující části, které bývají zdrojem častých poruch a příčinou vysoké spotřeby elektrické energie.

Montáž

Montáž je vždy prováděna buď přímo firmou Metal-Management nebo prostřednictvím autorizovaných obchodních zástupců. Ze strany zákazníka se předpokládá před montáží vyhloubení stavební jámy, vybetonování podkladní desky, položení přívodní a odtokové kanalizace a zajištění výkopu pro vzduchovací potrubí od dmychadla k ČOV. Vlastní montáž je otázkou pouze několika hodin a spočívá v usazení čistírny do výkopu na betonovou desku, napojení nátoku a odtoku (potrubí vždy napojujeme 1 m před a 1 m za ČOV), položení vzduchovacího potrubí od dmychadla k ČOV, napuštění ČOV vodou, seřízení ventilů, odzkoušení ČOV a zaškolení obsluhy.

Zakrytí ČOV

Zakrytí ČOV je řešeno elegantním, praktickým a odolným vodostálým víkem, které je dvoudílné, opatřené panty a dá se i uzamykat pro zamezení přístupu do ČOV. Víko je vyrobeno z foliované vodostálé překližky a je lemováno nerezovým plechem.

Parametry vyčištěné vody

Při dodržení projektovaných hodnot vstupního látkového a hydraulického zatížení čistíren odpadních vod SC 75 - SC 150 dosahuje kvalita vyčištěné odpadní vody následujících průměrných hodnot:

BSK5 15 mg/l
CHSKCr 75 mg/l
NL 25 mg/l

Praxí bylo prokázáno, že při řádném provozování ČOV dle pokynů v provozním řádu, lze dosahovat i jednomístných hodnot BSK5.

Technické údaje ČOV SC 75 a SC 100

Typ Počet
napojených
obyvatel
Q
(m3/d)
BSK5
(kg/d)
D
(mm)
H
(mm)
VN
(mm)
VO
(mm)
Hmotnost
(kg)
Spotřeba
el. energie
(kWh/d)
SC 75 56 - 79 11,3 4,5 2 x 2600 2350 1800 1550 800 9,00
SC 100 80 - 109 15,0 6,0 2 x 2800 2500 2050 1800 1100 11,10
Nákres ČOV SC 50 a SC 75
Nákres ČOV SC 75 a SC 100
přeprava SC 100 Příklad umístění ČOV SC 100
přeprava ČOV SC 100 příklad umístění ČOV SC 100

Technické údaje ČOV SC 150

Typ Počet
napojených
obyvatel
Q
(m3/d)
BSK5
(kg/d)
D
(mm)
H
(mm)
VN
(mm)
VO
(mm)
Hmotnost
(kg)
Spotřeba
el. energie
(kWh/d)
SC 150 110 - 160 22,5 9,0 3 x 2800 2500 2050 1800 1700 13,20
Nákres ČOV SC 150
Nákres ČOV SC 150
ČOV SC 150 před expedicí
ČOV SC 150 před expedicí

Záruka

  • 48 měsíců na ČOV (platí pouze pro ČOV nainstalované přímo firmou Metal Management)
  • 24 měsíců na dmychadlo a vodostálé víko

Servis

Na balené ČOV Stainless Cleaner je poskytován kompletní záruční i pozáruční servis.